In 1918 was Deurne uitgegroeid tot een belangrijke gemeente. De wijk "Ter Rivieren" die zo goed als onbewoond is, wordt tot bouwgrond geschikt gemaakt.

Een kapel wordt opgericht op een braakliggend stuk land en zijne eerwaarde Williot wordt tot kapelaan benoemd. Het territorium is vanaf dan een kapelanie.

De kapelanie wordt een parochie en de eerwaarde Williot zal de pastoor zijn. De parochie wordt onder bescherming van de H.Rumoldus geplaatst.

eerwaarde williot

Al snel wordt de nood ervaren aan een meisjesschool in de parochie. De eerwaarde Williot trekt naar Vorselaar om de daadwerkelijke en financiële steun van de zusters van de christelijke scholen te verkrijgen. Een akkoord wordt bereikt. Dit akkoord bestaat uit de oprichting van twee scholen. Eén betalende en één kosteloze. De congregatie zou de gebouwen bekostigen en de eerwaarde Williot zou de grond aanschaffen en bekostigen. Er werd een optie genomen op een stuk bouwgrond tussen de Paulus Beyestraat en de Tirinusstraat en een voorschot van 25000 frank werd betaald. Er werden plannen getekend voor het bouwen van een klooster met links en rechts een ingang voor respectievelijk de betalende en de kosteloze school. De plannen werden getekend door bouwmeester Henri De Roeck en goedgekeurd door de technische dienst van de gemeente. Men hoopt om in september 1929 met de nieuwe school van wal te steken.


De bouw van de school werd echter tegengehouden, daar de Zusters van Vorselaar overgingen tot de bouw van een nieuw onderwijsinstituut het externaat "Sancta Maria". Men hoopte nog de kosteloze school te kunnen bouwen en een vergunning werd voor de tweede maal uitgereikt. De hulp van de Zusters van Vorselaar bleef echter uit en zo bleef het plan onuitvoerbaar. Vervolgens werd de in optie genomen bouwgrond te koop aangeboden aan derden. Wat helemaal zorgde voor teleurstelling. Zou de school er ooit mogen komen?

Vanwege een gestadige aangroei van de bevolking en de absolute onmogelijkheid tot het bouwen van een parochiekerk in de wijk Ter Rivieren, kreeg de eerwaarde Williot het bevel van zijn oversten tot het bouwen van een ruime maar eenvoudige kapel in de Tirinusstraat met het oog op een eventuele omvorming tot klaslokalen later.

kapel Tirinusstraat

Sedert 1932 zijn de socialisten aan de macht in Deurne. Reeds sinds 1930 bloeien de gemeentelijke scholen in Deurne. Uit gemakzucht en omdat deze dichtbij zijn, sturen de inwoners van Deurne hun kinderen daarheen. Dit ook onder invloed van de propaganda voor het gemeentelijk onderwijs. Hierdoor staat de toekomst van de Sint-Rumoldusparochie op het spel. Er moet dringend werk gemaakt worden van een katholieke school om de katholieke zieltjes te vrijwaren.

Eind 1935 bekomt eerwaarde Williot een akkoord met moeder Overste van Vorselaar. Er wordt 20000 frank toelage verleend. De rest zou de parochie zelf moeten investeren. Na het inzien van de plannen werd er een groter bedrag verleend. Toch zou het plaatsen van verwarming, elektriciteit, bemeubeling, ... nog steeds ten koste van de parochie vallen. De plannen worden opnieuw getekend door bouwmeester De Roeck en hij wordt bijgestaan door mijnheer L. Pinget die het toezicht op de bouwwerken op zich zal nemen. De aannnemer Jan Horsten en tevens een parochiaan van Sint-Rumoldus zal de bouwwerken uitvoeren. In februari 1936 wordt de bouw opgestart en reeds op 7 september wordt de nieuwe Sint-Rumoldusschool geopend.

De Sint-Rumoldusschool start met 6 lokalen waarvan er 3 als klas worden ingenomen. De overige lokalen zijn er reeds met het vooruitzicht op groei. Moeder overste stuurt als stichteressen zuster Clementissima voor de eerste graad, zuster Gabriëlla en zuster M.Gerarda voor de kleutershool toen nog 'bewaarschool'. De school telt 129 kinderen. 100 voor de kleuterschool en 29 voor de eerste graad. Van die laatste zitten er 18 kinderen in het eerste leerjaar en 11 kinderen in het 2de leerjaar.

De zusters namen eerst hun tijdelijke intrek bij de zusters van "Sancta Maria" omdat er van een klooster nog geen sprake was. In 1937 vestigden de zusters zich in de openstaande klaslokalen en dit tot augustus 1938. Op 31 maart 1937 wordt de school door de staat erkend en gesubsidieerd. Het bestuur wordt dan nog geregeld door het "Sint Calasanz" omdat de school nog geen zes studiejaren heeft. Wanneer het klooster in augustus 1938 een zekerheid is, bestaat de school ook uit zes zusters en zes klassen (kleuterschool en lagere school). Moeder Veronica aan het hoofd. De patrones van de school wordt Maria en de school krijgt haar huidige naam Sint-Rumoldus.

zusters1937

In 1938 wordt een 3de lagere klas geopend en erkend in maart 1939. Er zijn dan 3 kleuterklassen en 3 lagere klassen.Ook het klooster is helemaal klaar en zorgt ervoor dat de zusters permanent aan de school kunnen wonen. De gedachten gaan steeds meer naar de dreiging van Wereldoorlog 2. Op 10 mei 1940 vindt een vreselijk luchtbombardement plaats boven de luchthaven van Deurne. Duitsland verklaart de oorlog aan België. Het schoolleven wordt onderbroken tot 27 mei. Doordat kinderen voor de bombardementen op kostschool gingen en nu vanwege de angst voor de bombardementen naar de wijkschool worden gebracht, groeit de schoolbevolking. Zodoende kan men in 1941 een 5de en een 6de klas openen en wordt de school een volwaardige school onder leiding van moeder Philothée. Ook zal de school voor het eerst plechtige communicanten hebben. De school moet tevens twee juffen in vaste dienst nemen. Dit worden juffrouw Freys en juffrouw Peeters. Ze komen beiden uit de parochie.

Daar de schoolbevolking stevig was aangegroeid waren er klaslokalen te weinig. Daarom werden er klaslokalen ondergbracht in het pand naast de kerk en de speelplaats. Noodgedwongen moet zuster Clementissima, die verantwoordelijk was voor de eerste graad, wekelijks de banken overbrengen naar een aanpalend plaatsje omdat de toenmalige Chirojeugd ook in het lokaal verbleef.

In 1942 wordt de 3de kleuterklas ontdubbeld. Tevens wordt een 7de leerjaar toegevoegd om in 1943 ook de 4de graad te vervolmaken met een 8ste leerjaar. Kooklessen worden ingericht samen met huishoudelijke werken handwerk. In september 1944 heeft de school voldoende leerlingen om een bestuurster zonder klas te bekomen. De school telt nu 4 kleuterklassen (bewaarklassen) met 199 kinderen, 7 lagere klassen met 233 leerlingen, 2 bijzondere leermeesteressen en een bestuurster zonder klas. Door deze bloei wordt een hoekhuis op de hoek van de Joost v.Den Steenelei en de Van Loenoutstraat bijgehuurd om twee klaslokalen er in onder te brengen.

Waar het goede nieuws van de geallieerden nog plaats maakte voor rust en vreugde werd al snel Deurne belaagd met V-bommen. Ook Sint-Rumoldus ontsnapte niet aan deze gruwel en op 3 november 1944 valt een V-bom op het klooster. Hierdoor wordt het volledige klooster en de ruime omgeving vernield. Er zijn ook doden te betreuren bij de omwonenden. Bij de zusters van de school bleef het bij kwetsuren. De zusters werden voorlopig geëvacueerd naar West-Malle en nadien naar enkele kleinere huizen. Pas in december keerden 4 zusters en Moeder Philothée weer naar Deurne om de parochie bij te staan, Ondanks het nog steeds aanwezige gevaar. Pas op Palmzondag waren de oorlogsgruwelen voorbij. Eind mei kunnen de zusters hun intrek nemen in het huis van de onderpastoor "Lightvoet". Van daaruit wordt de heropbouw en de opstart van de school en het klooster geregeld. In de Paulus-Beyestraat en de Joos van de Steenelei worden noodklassen opgericht. Ook de lokalen van het toenmalige kinderheil werden ter beschikking van de school gesteld.

ravage Vbom

Tijdens het schooljaar 45 -46 wordt er hard gewerkt aan het gebouw. Ondertussen gaan de lessen gewoon verder in de noodklassen. Zo zijn onderwijzend personeel en kinderen dagelijks getuige van de bouwvakkers die hun schoolgebouw weer vorm geeft. Het is zeker geen ideale studieatmosfeer maar weldra zullen alle klassen opnieuw hun intrek kunnen nemen in één school.

Nu het schoolgebouw klaar is en de klassen terug hun intrek kunnen nemen staan de zusters voor een nieuwe uitdaging. Vele kinderen zijn na de ongeluksjaren naar kostscholen of de gemeentescholen gegaan. Daarom wordt het een taak om nieuwe zieltjes aan te trekken. Het schoolgebouw is groter dan het vorige waardoor Sint-Rumoldus aan de lagere school van Sancta Maria een onderkomen biedt voor 4 klassen. Dat kan volgens het gemeentebestuurechter maar 1 schooljaar omdat er anders geen subsidies worden uitgekeerd. Het Sancta Maria trekt zich na de grote vakantie dan ook terug uit de school.

In het schooljaar 1948 valt de 4de graad klas. De leerlingen die uit het zesde leerjaar komen, worden geacht naar de voorbereidende klassen van het technisch en middelbaar onderwijs van Sancta Maria en St Calasanz over te stappen. De kleuterschool blijft groeien en een 4de kleuterklas wordt geopend.

Na Pasen 1949 wordt de turnzaal ingericht afgeleverd en wordt een turnjuf aangenomen. Vanaf '49 - '50 bestaat de school uit 4 kleuterklassen, een eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar en een turnzaal met turnjuf. De school wordt geleid door moeder Angeline.

Het propagandamiddel van Sint-Rumoldus klinkt als volgt: degelijk onderwijs en opvoeding stuwt tot zelfontwikkeling en verdieping van de beste methoden. De huidige mentaliteit van de kinderen eist opvoeders met karakter en toewijding. Leermateriaal en leerboeken worden vernieuwd en het uniform wordt opnieuw ingevoerd. Blauwe "pots" met initiaal SR, blauwe plooirok met bretellen en witte blouse. Aan het uniform herkent men het Sint-Rumolduskind voorzeker, maar meer nog aan zijn voornaamheid en wellevendheid. De school bloeit en het schooljaar eindigt met een gezellig ouderfeest.

Het nieuwe schooljaar zorgt voor enkele verschuivingen binnen het team. De kleuterschool bloeit en wordt voorzien van nieuw speelmateriaal. Ook de aangroei van leerlingen zet zich voort. Ook in de lagere school. Hier echter wel in mindere mate. Vele mensen verhuizen. De oorzaak hiervoor is de vaak de te enge woning wanneer de kinderen groter worden.

In de kleuterschool heerst er een overbevolking waardoor Moeder Archangeline opdracht geeft tot het openen van een nieuwe kleuterklas. Deze 5de kleuterklas opent na de paasvakantie. De school wordt vereerd met een bezoekje van de inspectie en wordt bestoeft voor het goede werk dat er gebeurt. Ook de lagere school mag rekenen op een mooie toekomst aangezien er reeds 220 kleuters in de kleuterschool zitten. Er wordt ingezet op de christelijke ontwikkeling door middel van een wekelijkse groepsmis zodat de kinderen wekelijks te communie kunnen gaan. Ook verstandelijk wordt er keihard gewerkt. De school geeft plaats aan normalisten om in het 5de en 6de leerjaar demolessen te volgen. Op 28 mei belegt Vorselaar een massale bedevaart naar de Koekelberg basiliek. Tienduizenden leerlingen waaronder ook deze van Sint-Rumoldus nemen deel. Voor deze gelegenheid wordt geïnvesteerd in een schoolvlag. In juni wordt een eigen E.K. beweging (Eucharistische Kruistochters)opgericht die kort na de oprichting deelneemt aan de herdenking van de zaligverklaring van Pius X in Averbode.

De 5de kleuterklas mag blijven bestaan en een nieuwe klastitularis wordt aangenomen. In de loop van het derde trimester wordt het feest van mijnheer pastoor gevierd en de laatste zondag van juni wordt een expositie gehouden door de kleuterschool en de lagere school.

1954 wordt het Mariajaar. Het hele schooljaar wordt Maria in de klas versierd. Op het feest van 'Maria onbevlekt' brengen alle klassen hulde aan Maria door zang en voordracht. Op 31 mei nemen de kinderen deel aan de Maria-optocht naar de Grot van Ruggenveld. Duizenden meisjes uit Deurne stappen al zingend en biddend naar het gezegende oord. Op het einde van het schooljaar wordt een turnfeest gehouden ook in het teken van Maria. Tijdens de grote vakantie wordt het 25-jarig bestaan van de parochie gevierd. Ook de school doet haar duit in het zakje en verzorgt een expositie onder de titel: "het verleden door woord en beeld, het heden door de werken der leerlingen". Een nieuw Mariabeeld wordt geschonken door Eerwaarde Williot dat vandaag nog steeds op de voorgevel van de school te bewonderen is. "

De school kent de hoogste bloei sinds het begin. Er zijn 194 leerlingen en in de zomer bezoeken 235 kleuters de kleuterschool.

Het schooljaar 1956 staat in het teken van de heilige eucharistie. Het beoogt meer waardering voor de Heilige Mis en de communie bij de kinderen. Het aantal leerlingen blijft ongeveer hetzelfde . Er wordt geijverd naar voornaamheid in taal en omgang waardoor het wekelijkse punt van levenshouding geïntroduceerd. Op intellectueel vlak wordt in de ganse school gewerkt met het rekenprogramma "Stoffelen en Bijl". Ook het Frans krijgt aandacht en wordt vanaf nu aan de leerlingen vanaf het derde leerjaar onderwezen. De leerlingen van het zesde leerjaar nemen deel aan de examens van Vorselaar en halen de eerste categorie voor schrift.

Het begin van het schooljaar zorgt voor nood aan banken. Tot aan de herfstvakantie moeten de leerlingen van het zesde leerjaar het doen met hulpbanken van het kindertehuis. Nadien worden extra banken geleverd. Op het einde van het schooljaar worden de ouders weer verrast met mooie dansjes door de turnleerkracht.

Het nieuwe schooljaar zorgt voor een speeltuintje voor de kleuters. Het bureel wordt ingericht als klaslokaal voor de kleuters. Op die manier kent Sint-Rumoldus zijn 6de kleuterklas.

De andere scholen voeren propaganda voor de zieltjes maar ondanks dat behoudt Sint-Rumoldus haar goede reputatie. De buitenkant van de school wordt geschilderd. De zesde kleuterklas blijft tevens behouden.

Door het steeds toenemende leerlingenaantal wordt het eerste leerjaar gesplitst. De eetklas wordt omgevormd tot een, voor die tijd, modern zesde leerjaar.

Momenteel wordt er gezocht en verzameld om de tijdsband verder aan te vullen. 

Mocht u informatie hebben of iets hebben aangetroffen dat niet klopt mag u altijd contact opnemen met de webmaster.